วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

นิทานเรื่อง ลูกหมู 4 ตัว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ได้มี ลุก หมู 4 ตัว ที่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน
เช้าวันหนึ่งลูกหมู 4 ตัว เกิดมีความคิดที่จะแข่นขันกันเก็บข้าวโพด
ว่าใครจะเก็บได้มากกว่ากัน ถ้าใครเก็บได้มากที่สุดก็จะชนะ
ดั้งนั้นลูกหมู ทั้ง 4 ตัวก็ได้แข่งขันกันเก็บข้าวโพด
ลูกหมูตัวที่ 1 เก็บได้ 2 ลูก
ลูกหมูตัวที่ 2 เก็บได้ 3 ลูก
ลูกหมูตัวที่ 3 เก็บได้ 5 ลูก
ลูกหมูตัวที่ 4 เก็บได้ 10 ลูก
ดังนั้น ลูกหมูตัวที่ 4 ก็เป็นผู้ชนะไป

สัปดาห์ที่ 2 ในการเรียน

วันนี้อาจารย์ได้สอนเรื่องการทำบล็อกและบอกถึงรายระเอียดในการทำบล็กว่าต้องใส่ข้อความอะไรลงไปในบล็อกบ้าง สิ่งที่ได้ในการเรียนวิชานี้ก็คือได้ศึกษาบทความและงานวิจัยสำหรับเด็กปฐมวัย และได้ใช้ความคิดของตัวเองในการแต่งเพลงและแต่งนิทาน

สัปดาห์ที่ 3 ในการเรียน

วันนี้ไม่ได้เข้าเรียนค่ะแต่ก็รู้ว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องทฤษฎีของเพีย์เจย์
เพราะได้เข้าไปดูบล็อกของเพื่อน

สัปดาห์ที่ 4 ในการเรียน

วันนี้อาจารย์ได้แนะนำเรื่องของบล็อกพร้อมบอกให้แก้ไขบล็อกของตัวเองให้ถูกต้องสอนเรื่องการนับจำนวนมาก-น้อยและปริมาณ ขนาด เล็ก-ใหญ่ สูง-เตี้ย ค่าของเงินก็คือสอนให้เด็กรู้ค่าของเงินในการซื่อของ ความเร็วคือการวัดก็คือระหว่าง ไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่ง อุณหภมิ ร้อน-เย็น-หนาว การหันซ้ายขวานับมาแต่งเป็นเพลงก็ได้ มาตราฐานการวัดในระบบเมตริก - จะให้เด็กได้รู้คำศัพท์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน การวัดเรื่องของเวลา หนึ่งชั่วโมง-หนึ่งเดื่อน-หนึ่งวัน-หนึ่งปี ลักษณะหลักสูตรที่ดีเน้นกระบวนการคิดรวบยอดให้เด็กเรียนรู้เรื่องการใช้ภาษา และอาจารย์ให้แก้ไขเรื่องของบทความคณิตศาสตร์และการแก้ไขเรื่องเกม

สัปดาห์ที่ 5 ในการเรียน

หลักในการสอนคณิตศาสตร์ครูปฐมวัยที่ดีนอกจากจะเข้าใจพัฒนาการเด็กธรรมขาติของการเรียนรู้ของเด็ก และขอบข่ายของหลักสูตรอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจหลักการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างดีด้วย เช่น
1.สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
2.เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ทำให้ พบคำตอบด้วยตัวเอง
3.มีเป้าหมายและมีการวางแผนอย่างดี
4.เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนรู้และลำดับขั้นตอนของการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก
5.ใช้วิธีการจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียบพฤติการณ์เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรม
6.ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิมของเด็ก
7.รู้จักใช้สถานการณ์ขณะนั้นที่เป็นประโยขน์
8.ใช้วิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริงเพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยากได้
9.ใช้วิธีให้เด็กมีส่วนรวมหรือปฏิบัติการจริงเดียวกับตัวเลข
10.วางแผนส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและบ้านอย่างต่อเนื่อง
11.บันทึกปัญหาการเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปรับ
12.คาบหนึ่งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว
13.เน้นกระบวนการเล่นจากง่ายไปยาก
14.ครูควรสอนสัญลักษณ์ตัวเลขหรือเครื่องหมายเมื่อเด็กเข้าใจสิ่งเหล่านั้นแล้วการเตรียมความพร้อมเด็กให้เก่งคณิตศาสตร์นั้นจะต้องฝึกให้เด็กได้พัฒนาการทางสายตาก่อนเป็นอันดับแรกถ้าเด็กสามารถใช้สายตาในการจำแนกจัดแบ่งประเภทแล้ว เด็กจะมีปัญหาด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้หลักการสอนคณิตศาสตร์ ให้กับเด็กปฐมวัย